Metoder

I KultLab bruker vi metoder hentet fra filosofi, kunst- og kulturfag. Spesielt trekker vi veksler på metoder hentet fra musikk, dans, teater og storytelling.

I KultLab bruker vi metoder hentet fra filosofi, kunst- og kulturfag; spesielt bruker vi Kreativitet, metaforer, kroppslig erkjennelse og filosofisk samtalemedtode.

Felles for kunstfagene er at de at de streber mot å gi mennesker opplevelser og at de har vist seg utviklings- og tilpasningsdyktige gjennom flere århundrer. I KultLabmetodikken bruker vi spesielt fire innfallvinkler / metoder hentet fra filosofi, kunst og kultur:

– Kreativitet
– Metaforbruk
– Kroppslig erkjennelse
– Filosofisk samtalemetode
 

Kreativitet

Det som kjennetegner kunstnere er at de lever av å bruke kreativiteten sin til å se verden på nye måter. Det samme gjør en innovativ leder eller en forsker. Ved å gå inn og se på hvordan kunstnere bruker kreativitet i sitt arbeid, og bruke kunstneres metoder på utfordringer i næringslivet, vil bedriftslederens eller teamets verktøykasse bli større.

Metaforbruk

Lakoff og Johnson viste med boka “Hverdagslivets metaforer – Fornuft, følelser og menneskehjernen” at språket vårt i stor grad er bygd opp av metaforer. Dette er med og former hvordan vi tenker om verden. Eksempler på enkel metaforbruk i forretningslivet er at vi kan si at en leder må ha evne til å få medarbeiderne til å løfte sammen, medabeiderne må finne riktig balanse mellom yrke, familie og fritid for ikke å bli utbrente, teamet må overvinne felles hindringer og så videre. Gjennom å gå inn og se på hvordan kunstfagene forholder seg til de samme begrepene, og delvis kjenne dette på kroppen, vil vi få et metaspråk som kan gi oss muligheter til å se utfordringene våre fra nye synsvinkler og perspektiver. Dette kan løse opp problemer, få oss til å se nye innfallsvinkler og utvikle oss som mennesker og som gruppe. Vi får tilgang på et nytt språk. Hele fortellinger kan også i seg selv fungere som metaforer. Å arbeide med å lage fortellinger kan derfor gjøres på flere plan – også på et metaforisk plan.

Kroppslig erkjennelse

Ved å finne felles balanse med den en danser med, eller finne felles takt i en større gruppe, ved å dirigere andre eller finne rytmen i et felles musikkstykke, ved å se på formidlingsevnen eller kroppsspråket til fortelleren – eller ved å se på strukturene i en fortelling, ved å spille ut en konflikt i teatret eller ved å undersøke ulike synsvinkler i en kompleks sammenheng med ulike skuespillere kan vi føle på kroppen det som tidligere bare var teoretiske problemstillinger for oss. Vi kan få et nytt språk og nye innfallsvinkler til egne utfordringer og problemer.

Det er dette som er KultLabs spesialitet, og vi har utviklet egne metoder som må oppleves på kroppen for fullt ut å forstås. Gjennom kroppslige erfaringer får vi tilgang til ny kunnskap om oss selv, organisasjonen vår og arbeidsutfordringer vi står ovenfor.

Filosofi – meningsfull dialog

Vi tar tak i ulike metoder fra filosofien – vitenskapen som leter etter den menneskelige sannheten. Spesielt kan vi nevne en metode som professor Ole Fogh Kirkeby står bak: Protreptikk – eller som vi like gjerne kaller det: verdicoaching eller “Den dype samtalen”.

Når vi går inn i en samtale er det fire faktorer som spiller inn om vi forstår hverandre:

– Verdier og holdninger
– Generaliseringer
– Erfaringer
– Situasjonsforståelse
 

Om en av disse faktorene er ulike mellom samtalepartnerne, kan det ofte oppstå kommunikasjonsproblemer i form av at vi ikke forstår hverandre, eller at vi forstår hverandre ulikt. Protreptikken søker å adressere punkt 1 og 2 over og å redusere risikoen for å snakke forbi hverandre på disse to feltene.

Rent praktisk betyr dette at vi gjennom en likeverdig samtale setter oss ned og ved hjelp av visse teknikker kommer fram til større forståelse for egnes og den andres verdier og generaliseringer. Metoden skiller seg ut fra annen coaching ved at i en protreptisk samtale må også samtalelederen by på egne verdier og generaliseringer – og på den måten framstå som mer likeverdig i samtalesituasjonen.

På den måten får lederen hjelp til å kartlegge og avdekke både medarbeidernes og egnes kognitive, mentale og emosjonelle kart og tankesett. Dette vil redusere pseudokonflikter og dermed spare både tid og energi og som en følge av dette gi økt potensial for nærvær og motivasjon i arbeidet.

På den måten kan både lederen og medarbeideren komme nærmere det beste i seg selv, og dermed også bli mer tilfreds – eller kanskje til og med lykkeligere.

I en tid da flere og flere undersøkelser viser at tilfredse medarbeidere gir gode bunnlinjeresultater burde derfor valget være enkelt: Sett av tid til å utøve protreptikk – og til å arbeide med kulturen på arbeidsplassen, både ved hjelp av kunst og filosofi.

Kunstgreb

KultLab samarbeider med det danske firmaet Wischmann Innovation om metoden Kunstgreb. Flere av våre medarbeidere er sertifiserte “kunstgrebsinnovatører”. Kunstgreb er utviklet spesiellt for å få organisasjoner og enkeltpersoner til å tenke nytt basert på arbeidsmetoden til kunstnere. Kunstgreb har blant annet har vunnet EU-prisen «Best Nordic Adult Learning Project». Vi arbeider gjennom en systematisk idé- og innovasjonsmetode som gjør at man på en god måte kan fasilitere produkt- og kulturinnovasjon.